Souhlas se zpracováním údajů

  Kliknutím na tlačítko „Obnovuji“ uděluji společnosti ARTEL – SYSTEM s.r.o.

  Spisová značka: C 34700 vedená u Krajského soudu v Plzni

  Sídlo: Smetanova 281, 330 27 Vejprnice

  Identifikační číslo: 06166407

  (dále jen „ARTEL – SYSTEM s.r.o.“), jako správci, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve formuláři, za níže uvedeným účelem zpracování.

  Dále souhlasím, aby společnost ARTEL – SYSTEM s.r.o. použila moji výše uvedenou e-mailovou adresu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky.

   

  Tímto beru na vědomí, že ke zpracování osobních údajů bude docházet zejména následujícími způsoby: shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, použití, šíření, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz a zničení. Dále beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány pouze k výše uvedeným účelům/účelu, a to na právním základě tohoto mého souhlasu se zpracováním. Osobní údaje budou zpracovány neautomatizovaným způsobem v elektronické formě.

  Dále beru na vědomí, že moje osobní údaje budou v rámci jejich zpracovávání za účelem nabízení obchodu a služeb, a to pouze za tímto účelem, poskytnuty společnosti ARTEL – SYSTEM s.r.o., a dále externím marketingovým společnostem, s nimiž ARTEL – SYSTEM s.r.o. spolupracuje v oblasti marketingových a propagačních služeb. Uvedení příjemci zpracovávají osobní údaje pro ARTEL – SYSTEM s.r.o. v pozici zpracovatelů a ARTEL – SYSTEM s.r.o. má s nimi uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracovávání osobních údajů.

  Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Tento souhlas uděluji na dobu 10 let a souhlas uděluji dobrovolně.

  Poučení o právech

  Beru na vědomí, že mám právo v souladu s čl. 15 nařízení GDPR získat potvrzení, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány společností ARTEL – SYSTEM s.r.o. a získat přístup k těmto osobním údajům včetně informací o účelu zpracovávání, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích, plánované době uložení osobních údajů, existenci práva požadovat výmaz nebo opravu osobních údajů, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů, a o skutečnosti, že dohází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

  Dále mám právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, vyjde-li najevo, že osobní údaje jsou nepřesné. V případě zjištění neúplnosti zpracovávaných osobních údajů mám právo na jejich doplnění.

  Beru dále na vědomí, že mám právo kdykoliv odvolat tento udělený souhlas, v celém jeho rozsahu anebo pouze k jednotlivým účelům, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu udaje@artel-system.cz anebo písemně na adresu ARTEL – SYSTEM s.r.o., Smetanova 281, 330 27 Vejprnice.

  Jako subjekt údajů mám dále právo na výmaz mých osobních údajů („právo být zapomenout“). Společnost ARTEL – SYSTEM s.r.o. má povinnost osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu, a to v případě, že:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány, a není zde žádný další právní důvod pro jejich zpracovávání,
  • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo českým právním řádem,
  • se jedná o osobní údaje dítěte mladšího 13 let shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti, a nebyl k jejich zpracovávání souhlas udělen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.

  Beru na vědomí, že mám právo na omezení zpracovávání mých osobních údajů správcem, pokud a) budu popírat přesnost osobních údajů (a to po dobu ověření jejich přesnosti), b) bude zpracovávání protiprávní a já jako subjekt údajů požádám o omezení použití osobních údajů, místo jejich výmazu, nebo c) výše uvedené osobní údaje budu potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, byť ARTEL – SYSTEM s.r.o. je již nebude potřebovat pro účely zpracování.

  Dále beru na vědomí, že mám právo na přenositelnost osobních údajů. Požádám-li o to společnost ARTEL – SYSTEM s.r.o. moje osobní údaje přímo jinému správci, anebo mám právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

  Konečně, budu-li se domnívat, že zpracováváním mých osobních údajů dochází k porušení nařízení GDPR, mám jako subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u dozorového úřadu jiného členského státu.

  V případě jakýchkoliv dotazů nás nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů neváhejte konktaktovat prostřednictvím tohoto kontaktu: